Integritetspolicy

Syfte

I vår Integritetspolicy berättar vi hur vi behandlar dina personuppgifter samt vad vi använder dem till.

 

Personuppgiftsansvarig

AMG IT-support AB, här benämnt som AMG IT-support, vi eller oss, månar om din personliga integritet och det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter när du besöker, skickar e-post, eller använder tjänster på våra webbplatser och plattformar i sociala medier (Digitala kanaler). Självklart ska även du som anställd, konsult, kandidat, leverantör eller kund känna att vi verkligen gör allt för att skydda dina personuppgifter.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och intrångsdetektering. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via våra digitala kanaler använder vi krypteringsteknik när vi överför personuppgifter över Internet till våra servrar.

Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss, endast används för avsedda ändamål. All hantering av personuppgifter inom AMG IT-support sker i överensstämmelse med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR).

Utöver den personuppgiftsbehandling som sker via våra digitala kanaler, behandlar vi även personuppgifter, både om dig som vi har en affärsrelation till såsom leverantör, kund eller konsult. Vi hanterar också personuppgifter om våra anställda och kandidater.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som är möjlig att knyta till dig, till exemplet ditt namn, din e-post, IP-adress, telefonnummer eller liknande.

 

Varför behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig. Det kan vara digital kommunikation med nyhetsbrev, e-postkonversation eller webbformulär med flera. Vi eftersträvar alltid att inte begära fler uppgifter än nödvändigt.

 

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. fullgöra ingångna avtal, kundreskontra eller prenumeration på nyhetsbrev med flera. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt t.ex. får klicka i en ruta eller skriva under ett samtycke. Vi kan även komma använda en intresseavvägning för behandling av dina personuppgifter, detta är en bedömning där vi väger integritet mot intresse t.ex. vår möjlighet att marknadsföra oss till våra presumtiva och befintliga kunder.

 

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

 • De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna, våra tjänster, rekrytering och anställningar som kommer att behandlas av oss, för följande ändamål:
 • För att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster och produkter du beställt och administrera vårt avtal med dig.
 • För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, e-post eller formulär och i våra konton i sociala medier.
 • För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, med mera.
 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post och e-post, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via e-post.
 • För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. 
 • För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
 • För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
 • För att säkerställa våra anställdas avtal
 • Möjliggöra framtida affärsrelationer
 • Trygga våra kandidaters rekryteringsprocess
 • Kunna hantera ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och reklamationsärenden.
 • Juridiska skäl såsom lagkrav.

 

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Vi kan komma att anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för vår räkning, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för AMG IT-supports räkning undertecknar alltid avtal med oss för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

 

Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller från och med den 25 maj 2018, har du bland annat följande rättigheter:

 • ·         få tillgång till dina personuppgifter
 • ·         få felaktiga personuppgifter rättade
 • ·         få dina personuppgifter raderade
 • ·         invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
 • ·         invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
 • ·         flytta personuppgifterna (dataportabilitet) Det kan ibland finnas tekniska begränsningar kring detta.

Vill du veta mer kan du läsa mer om Dataskyddsförordningen hos Datainspektionen – https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

 

Kontaktinformation – Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är AMG IT-support AB. Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via dataprivacy@amgitsupport.se eller via post:

AMG IT-support AB
Data Privacy
Smultronstället 16
103 59 Stockholm

 

Ändring av denna integritetspolicy

Vi kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2020-10-07.

 

E-post policy

Med nedan åtgärder uppfyller vi GDPR för ostrukturerade data i e-post. Vår policyefterlevnad gäller oavsett om det handlar om e-post som skickas internt eller externt.

När vi mottagit och läst e-posten, bedömer vi alltid om uppgifterna ska bevaras och var det i så fall ska ske för att uppfylla de krav som gäller för just dessa uppgifter.

Vi skickar aldrig känsliga personuppgifter i oskyddad e-post. Vi behandlar eller lagrar aldrig personuppgifter som är känsliga eller sekretessbelagda i vår e-post.

Vi informerar löpande alla i vår organisation om reglerna och rutinerna kring hur vi behandlar personuppgifter.